ಭೂ-ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹಾಗೂ ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪರೀಕ್ಷೆ – 2018

ಭೂ-ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹಾಗೂ ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪರೀಕ್ಷೆ - 2018 ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುವ ಭೂ-ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹಾಗೂ ಭೂಗರ್ಭ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇನ್ನು 144 ದಿನವಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:21.03.2018 ರಂದು ಹೊರಬೀಳಲಿದ್ದು…
Read More

Important Days

Important Days January January 12: National Youth Day January 15: Army Day January 23: Subhas Chandra Bose Birthday January 24: National Girl Child Day January…
Read More